Menu
×
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez spółkę pod firmą Premium Fleet sp. z o.o. danych osobowych i informacji o Klientach Premium Fleet sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Definicje:

1) Polityka Prywatności – niniejszy dokument,

2) Premium Fleet sp. z o.o. – spółka pod firmą Premium Fleet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa) przy ul. Postępu 2, posiadająca numer KRS: 0000458821, NIP: 1132865022 oraz numer REGON: 146638152,

3) Klient – osoba: a) która dokonała rezerwacji samochodu za pośrednictwem Serwisu Internetowego, lub b) zawarła z Premium Fleet sp. z o.o. umowę najmu samochodu, lub c) będąca użytkownikiem samochodu (kierującym samochodem, odbierającym lub zwracającym samochód), lub d) której dane zostały zebrane przez Premium Fleet sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub innych kanałów komunikacji bądź w oparciu o inną aktywność tej osoby, e) której dane zostały udostępnione Premium Fleet sp. z o.o. na podstawie umowy z partnerem biznesowym Premium Fleet sp. z o.o., lub e) której dane zostały pozyskane przez Premium Fleet sp. z o.o. w inny sposób zgody z obowiązującym prawem,

4) RODO - rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE,

5) Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://premiumfleet.pl/.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH. DANE KONTAKTOWE.

1.Dane osobowe dotyczące Klientów są zbierane i przetwarzane przez spółkę pod firmą Premium Fleet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa) przy ul. Postępu 2, posiadającą numer KRS: 0000458821, NIP: 1132865022 oraz numer REGON: 146638152, która jest administratorem danych osobowych Klientów. Premium Fleet sp. z o.o. może być również podmiotem, któremu powierzone zostały do przetwarzania dane osobowe Klientów przez jej partnerów biznesowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy pomiędzy nią a jej partnerem biznesowym.

2.Klienci mogą się skontaktować z Premium Fleet sp. z o.o. w następujący sposób:

1) pisemnie, kierując korespondencję na adres: Premium Fleet sp. z o.o., ul. Postępu 2, 02-676 Warszawa,

2) telefonicznie pod numerem: +48 733 733 739,

3) w punktach oddziałach wskazanych na stronie https://premiumfleet.pl.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA.

Premium Fleet sp. z o.o. przetwarza dane osobowe i informacje o Klientach w następujących przypadkach i do następujących celów:

1) złożenia oferty zawarcia umowy najmu (art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO);

2) zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);

3) świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do systemu rezerwacji online (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);

4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);

5) prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług Premium Fleet sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);

6) przesyłania informacji o promocjach, konkursach, działaniach marketingowych na e-mail, SMSem, MMSem lub w aplikacji mobilnej (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), pod warunkiem uzyskania osobnej zgody Klienta na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

7) marketingu w drodze prowadzenia rozmów telefonicznych (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), pod warunkiem uzyskania osobnej zgody Klienta na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

8) badania satysfakcji ze współpracy Klientów z Premium Fleet sp. z o.o. i ze świadczonych przez Premium Fleet sp. z o.o. usług (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),

9) spełnienia spoczywających na Premium Fleet sp. z o.o. obowiązków prawnych (np. udzielenie informacji uprawnionym do ich żądania organom) (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO);

10) prowadzenia działalności operacyjnej Premium Fleet sp. z o.o. (raportowania, statystyki, księgowość) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11) zabezpieczenia mienia Premium Fleet sp. z o.o., w szczególności celem lokalizacji samochodu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży, weryfikacji prawidłowej realizacji umowy przez Klienta (dane lokalizacyjne samochodu, trasa przejazdu) (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);

12) weryfikacji wiarygodności płatniczej Klientów w biurze informacji gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO);

13) archiwalnych na wypadek potrzeby konieczności wykazania przez Premium Fleet sp. z o.o. faktów lub wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

IV. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE I INFORMACJE DOTYCZĄCE KLIENTA.

1.Premium Fleet sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe Klienta:

a) imię/imiona, nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) adres zameldowania,

d) nr PESEL,

e) data i miejsce urodzenia,

f) adres e-mail,

g) nr telefonu,

h) nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,

i) nr prawa jazdy, data ważności prawa jazdy,

j) NIP,

k) adres działalności, firma Klienta,

l) nr rachunku bankowego,

m) imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta,

n) imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Klienta,

o) imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail osoby dedykowanej do składania zamówień w imieniu Klienta,

p) adres e-mail do wysyłki faktur i innych dokument księgowych oraz wezwań do zapłaty,

q) dane finansowe, dane karty płatniczej, dane zawarte na innym dokumencie tożsamości niż dowód osobisty (np. paszport) w celu identyfikacji tożsamości Klienta.

Premium Fleet sp. z o.o. przetwarza ponadto informacje dotyczące okresu wynajmu i numeru rejestracyjnego samochodu, którego wynajem dotyczy.

2. Premium Fleet sp. z o.o. może przetwarzać dane geolokalizacyjne dotyczące lokalizacji samochodów wynajmowanych przez Klientów w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia Premium Fleet sp. z o.o., prawidłowej realizacji umowy przez Klienta oraz obrony lub dochodzenia roszczeń.

3. Premium Fleet sp. z o.o. może wykorzystywać logi internetowe oraz adresy IP Klientów w celach statystycznych, zbierania informacji w zakresie błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa czy zarządzania stroną internetową. Dane wykorzystywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację Klientów.

4. Premium Fleet sp. z o.o. nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu RODO.

V. ODBIORCY DANYCH.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być poniżej wskazane podmioty:

1) osoby upoważnione przez Premium Fleet sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych (np. pracownicy/współpracownicy),

2) osoby, których dane dotyczą,

3) partnerzy Premium Fleet sp. z o.o., z którymi Premium Fleet sp. z o.o. współpracuje - w celu zawarcia lub realizacji zawartych z Klientami umów lub realizacji umów z tymi partnerami (np. w zakresie rozliczeń z partnerami pośredniczącymi w zawieraniu umów najmu),

4) uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskiwania informacji o danych osobowych (np. Policja, Prokuratura, sąd),

5) biura informacji gospodarczej,

6) nabywcy wierzytelności,

7) wydawcy kart płatniczych

8) podmioty świadczące na rzecz Premium Fleet sp. z o.o. usługi na potrzeby prowadzenia działalności oraz podwykonawcy (np. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych oraz pozostałe podmioty świadczące usługi informatyczne, marketingowe, analityczne, obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, windykacyjne, pośrednictwa, doręczania korespondencji i przesyłek, ubezpieczeniowe, naprawcze).

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.

1. Okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od rodzaju i zakresu danych osobowych oraz celu ich przewarzania. W przypadku, gdyby dla tych samych danych na podstawie poniższych postanowień został określony odmienny czas ich przechowywania, stosuje się dłuższy termin przechowywania.

2. Premium Fleet sp. z o.o. będzie przechowywała dane Klientów przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III powyżej. Dane osobowe Klientów będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

3. W przypadku, gdy Premium Fleet sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Premium Fleet sp. z o.o., dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym występuje ten uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych dla określonego celu, jednakże dane nie będą przetwarzane, jeżeli Klient zgłosi uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a Premium Fleet sp. z o.o. nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Jeżeli Premium Fleet sp. z o.o. przetwarza dane osobowe:

1) w oparciu o zgodę Klienta - dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania;

2) w związku z technologią cookies - dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub innego urządzenia.

5. Dane geolokalizacyjne są przetwarzane przez Premium Fleet sp. z o.o. tak długo, jak to jest niezbędne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub innych celów wynikających z przepisów prawa, w tym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz udzielania informacji uprawnionym podmiotom.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

1) dostępu do danych osobowych, prostowania ich treści, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

2) przenoszenia danych osobowych, które Klient dostarczył na podstawie zgody lub w

celu wykonania umowy, to jest do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

3) z zastrzeżeniem pkt 4) poniżej - wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, w tym profilowania; Premium Fleet sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że Premium Fleet sp. z o.o. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu dane osobowe nie będą przetwarzane,

5) cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonych przez Klienta zgód na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Premium Fleet sp. z o.o. może świadczyć jedynie za zgodą,

6) żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Premium Fleet sp. z o.o. podlega;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Premium Fleet sp. z o.o. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Premium Fleet sp. z o.o. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail,które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Premium Fleet sp. z o.o., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

7) żądania ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Premium Fleet sp. z o.o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Premium Fleet sp. z o.o., przetwarzając dane osobowe Użytkownika;

8) żądania od Premium Fleet sp. z o.o. niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe;

9) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VIII. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU.

1. Premium Fleet sp. z o.o. analizuje aktywność w Internecie na bazie profilowania, w tym z wykorzystaniem plików cookies w celu tworzenia i prezentowania Klientowi dedykowanych ofert w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do preferencji Klienta. Ich wynikiem może być korzystna, czasowa oferta skierowana do Klienta na bazie historii korzystania z usług Premium Fleet sp. z o.o. i zachowań na stronach internetowych Premium Fleet sp. z o.o.

2. Za pomocą technologii plików cookies stosowanych na stronach internetowych Premium Fleet sp. z o.o. możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Klientów - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają stronę internetową, dzięki czemu Premium Fleet sp. z o.o. może zaprezentować Klientowi dopasowaną do niego reklamę oraz tworzyć i prezentować przeznaczone dla Klienta oferty.

IX. INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów łączących Klienta z Premium Fleet sp. z o.o. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

X. PLIKI COOKIES

1. Serwis Internetowy lub niektóre z jego elementów mogą wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka). Cookies to niewielkie pliki zawierające dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta, z którego przeglądana jest witryna (np. komputer, laptop, tablet, inne urządzenia mobilne) i umożliwiają m.in. dostosowanie przeglądanej witryny do potrzeb i preferencji Klienta, a także służą Premium Fleet sp. z o.o. do celów gromadzenia danych statystycznych. Pliki cookies nie służą identyfikacji i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość osoby przeglądającej witrynę.

2. Cookies wykorzystywane w witrynie nie są szkodliwe dla urządzenia końcowego Klienta, dlatego Premium Fleet sp. z o.o. rekomenduje niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Premium Fleet sp. z o.o. informuje, że ograniczenie stosowania lub całkowite wyłączenie cookies może mieć negatywny wpływ na obsługę Serwisu Internetowego, w tym możliwość korzystania z niektórych jego funkcjonalności. Klient jednak, w każdym czasie ma możliwość samodzielnego określenia warunków korzystania z plików cookies oraz ograniczenia Premium Fleet sp. z o.o. dostępu do nich za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej – przykładowo istnieje możliwość częściowego/czasowego ograniczenia lub całkowitego wyłączenia zapisywania cookies. W celu dokonania zmiany w zakresie korzystania z cookies konieczna jest zmiana ustawień wykorzystywanej przeglądarki. Sposób zmiany korzystania z cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki, a szczegółowe informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w odpowiedniej zakładce wykorzystywanej przez Klienta przeglądarki internetowej (np. „Pomoc”).

3. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” (plikami tymczasowe) są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania lub opuszczenia Serwisu Internetowego. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

4. Ustawienia przeglądarki urządzenia, z którego obsługiwany jest Serwis Internetowy pozwalająca na zapisywanie cookies oznacza, że Klient wyraża zgodę, aby pliki te były zapisywane na urządzeniu Klienta. W razie braku zgody na powyższe niezbędna jest zmiana ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, zgodnie z informacjami z ust. 2 powyżej.

5. Premium Fleet sp. z o.o. monitoruje informacje o Klientach korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Klienta na stronie.

XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

1. Premium Fleet sp. z o.o. stosuje polityki i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem zgodnie z przepisami prawa.

2. Premium Fleet sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepszych praktyk stosowanych w obszarze ochrony danych osobowych . O zmianie takiej Klient zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki Prywatności na stronie internetowej.

3. W razie jakichkolwiek sprzeczności lub wątpliwości pomiędzy treścią Polityki a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od treści Polityki, podstawą do podejmowania oraz określenia przez Premium Fleet sp. z o.o. zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub obowiązujące przepisy prawa. Niniejszy dokument ma charakter generalny, wyłącznie informacyjny, nie jest źródłem obowiązków Klienta, w szczególności nie stanowi jakiejkolwiek umowy czy regulaminu.

4. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.